Aerotèrmia
L’energia de l’aire per a la climatització

L’aerotèrmia és l’energia que conté l’aire de manera natural, en forma de temperatura, disponible i virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals. L’aerotèrmia es considera com a una energia renovable i no contaminant, ja que no cal utilitzar combustibles fòssil.

L’aerotèrmia es pot utilitzar per a produir aigua calenta sanitària i també per a climatitzar habitatges o espais tancats.

Com funciona l’energia aerotèrmica?

Captació de l’energia

Els mòduls fotovoltaics són els responsables de convertir la radiació solar en corrent continua per mitjà de l’efecte fotoelèctric.

Emmagatzematge / Inversor

Opcionalment en les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa es pot emmagatzemar l’energia en bateries i l’inversor converteix la CC en CA.

Consum

En les instal·lacions d’autoconsum l’energia generada per la instal·lació solar primer es destinarà a cobrir les necessitats d’energia de l’edifici.

Retorn d’energia

L’energia excedentària es pot abocar a la xarxa de distribució.

Avantatges de l’aerotèrmia

+ Estalvi

Energia + neta

– CO2

– Inversió

+ Confort

+ Eficiència